Danh sách điện thọai

Trong danh sách điện thọai ta có thể tìm được những người sử dụng dịch vụ IPVOX theo tên, tên công ty, kể cả theo tên gọi của trạm điện thọai. Như vậy sổ điện thọai được tìm theo phương pháp viết chữ như tên gọi của những người tham gia cũng như tên gọi của các trạm điện thọai. Cũng bằng phương pháp như vậy ta có thể tìm địa chỉ của những người sử dụng, trụ sở các công ty hoặc nơi đặt các trạm điện thọai.

Nếu như trong danh sách điện thọai bạn không tìm được người sử dụng dịch vụ IPVOX mặc dù bạn biết người đó là khách sử dụng dịch vụ này thì có nghĩa là người sử dụng đã không đưa các số điện thọai của mình để được ghi trong danh sách điện thọai này

Tìm trong danh sách điện thọai

 

Không tìm được gì