Bảng giá IPVOX

Từ mạng IPVOX có thể gọi tới tất cả các điện thọai tường và điện thọan di động kể cả gọi ra nước ngòai

 

Giá được nêu bằng Cua ron chưa có thuế tăng giá trị thu nhập(21%). Giờ cao điểm là Thứ hai - Thứ sáu từ 7h00 tới 19h00 . Thanh tóan các cuộc điện thọai trong bảng giá 1+1 giây trừ các máy thông tin tư vấn, dịch vụ âm thanh. Tại đây được tính bằng sự bắt đầu của mỗi phút

Giá các cuộc gọi điện thọai quốc tế

Afghanistan
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
AFGHANISTAN 0093 6,94 Cua ron 6,94 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - ETISALAT 009378 7,37 Cua ron 7,37 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - MTN 009377 7,78 Cua ron 7,78 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009370 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009371 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009372 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009373 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009374 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009375 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009376 7,51 Cua ron 7,51 Cua ron
AFGHANISTAN MOBILE - ROSHAN 009379 7,90 Cua ron 7,90 Cua ron
Albania
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ALBANIA 00355 1,45 Cua ron 1,45 Cua ron
ALBANIA MOBILE - AMC 0035568 7,60 Cua ron 7,60 Cua ron
ALBANIA MOBILE - EAGLE 0035567 7,52 Cua ron 7,52 Cua ron
ALBANIA MOBILE - VODAFONE 0035569 7,58 Cua ron 7,58 Cua ron
ALBANIA TIRANE 0035542 0,98 Cua ron 0,98 Cua ron
ALBANIA TIRANE 0035543 0,98 Cua ron 0,98 Cua ron
Algeria
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ALGERIA 00213 2,10 Cua ron 2,10 Cua ron
ALGERIA CAT 002131 2,10 Cua ron 2,10 Cua ron
ALGERIA MOBILE - ORASCOM 0021377 9,62 Cua ron 9,62 Cua ron
ALGERIA MOBILE - ORASCOM 00213179 9,62 Cua ron 9,62 Cua ron
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0021366 5,80 Cua ron 5,80 Cua ron
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0021369 5,80 Cua ron 5,80 Cua ron
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 002139619 5,80 Cua ron 5,80 Cua ron
ALGERIA MOBILE - WATANIYA 0021355 9,90 Cua ron 9,90 Cua ron
ALGERIA MOBILE - WATANIYA 0021356 9,90 Cua ron 9,90 Cua ron
American Samoa
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
AMERICAN SAMOA 001684 1,91 Cua ron 1,91 Cua ron
Andorra
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ANDORRA 00376 1,04 Cua ron 1,04 Cua ron
ANDORRA MOBILE 003763 6,58 Cua ron 6,58 Cua ron
ANDORRA MOBILE 003764 6,58 Cua ron 6,58 Cua ron
ANDORRA MOBILE 003765 6,58 Cua ron 6,58 Cua ron
ANDORRA MOBILE 003766 6,58 Cua ron 6,58 Cua ron
Angola
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ANGOLA 00244 3,62 Cua ron 3,62 Cua ron
ANGOLA MOBILE 0024491 4,46 Cua ron 4,46 Cua ron
ANGOLA MOBILE 0024492 4,46 Cua ron 4,46 Cua ron
ANGOLA MOBILE 0024493 4,46 Cua ron 4,46 Cua ron
ANGOLA MOBILE 0024499 4,46 Cua ron 4,46 Cua ron
Anguilla
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ANGUILLA 001264 7,66 Cua ron 7,66 Cua ron
Antarctica
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ANTARCTICA 006721 47,22 Cua ron 47,22 Cua ron
Antigua and Barbuda
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ANTIGUA AND BARBUDA 001268 5,66 Cua ron 5,66 Cua ron
Argentina
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ARGENTINA 0054 0,77 Cua ron 0,77 Cua ron
ARGENTINA BUENOS AIRES 005411 0,55 Cua ron 0,55 Cua ron
ARGENTINA CORDOBA 0054351 0,60 Cua ron 0,60 Cua ron
ARGENTINA MENDOZA 0054261 0,60 Cua ron 0,60 Cua ron
ARGENTINA MOBILE 00549 4,27 Cua ron 4,27 Cua ron
ARGENTINA ROSARIO 0054341 0,59 Cua ron 0,59 Cua ron
Armenia
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ARMENIA 00374 3,58 Cua ron 3,58 Cua ron
ARMENIA MOBILE 003745 6,07 Cua ron 6,07 Cua ron
ARMENIA MOBILE 003749 6,07 Cua ron 6,07 Cua ron
ARMENIA MOBILE 0037477 6,07 Cua ron 6,07 Cua ron
ARMENIA NAGORNY KARABAKH 0037447 3,58 Cua ron 3,58 Cua ron
ARMENIA YEREVAN 0037410 3,05 Cua ron 3,05 Cua ron
Aruba
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
ARUBA 00297 3,18 Cua ron 3,18 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029756 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029759 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029766 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029769 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029773 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029774 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029796 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 0029799 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 00297600 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
ARUBA MOBILE 00297622 7,72 Cua ron 7,72 Cua ron
Australia
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
AUSTRALIA 0061 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA ADELAIDE 006187 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA ADELAIDE 0061881 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA ADELAIDE 0061882 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA ADELAIDE 0061883 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA ADELAIDE 0061884 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA BRISBANE 006173 0,67 Cua ron 0,67 Cua ron
AUSTRALIA CANBERRA 0061261 0,67 Cua ron 0,67 Cua ron
AUSTRALIA CANBERRA 0061262 0,67 Cua ron 0,67 Cua ron
AUSTRALIA MELBOURNE 006138 0,66 Cua ron 0,66 Cua ron
AUSTRALIA MELBOURNE 006139 0,66 Cua ron 0,66 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 00614 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006114 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006115 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006116 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006117 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006118 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA MOBILE 006119 3,86 Cua ron 3,86 Cua ron
AUSTRALIA PERTH 006186 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA PERTH 0061892 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA PERTH 0061893 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA PERTH 0061894 0,83 Cua ron 0,83 Cua ron
AUSTRALIA SATELLITE 0061141 0,89 Cua ron 0,89 Cua ron
AUSTRALIA SATELLITE 0061142 0,89 Cua ron 0,89 Cua ron
AUSTRALIA SATELLITE 0061143 0,89 Cua ron 0,89 Cua ron
AUSTRALIA SATELLITE 0061145 0,89 Cua ron 0,89 Cua ron
AUSTRALIA SATELLITE 0061147 0,89 Cua ron 0,89 Cua ron
AUSTRALIA SYDNEY 006128 0,65 Cua ron 0,65 Cua ron
AUSTRALIA SYDNEY 006129 0,65 Cua ron 0,65 Cua ron
Austria
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
AUSTRIA 0043 0,90 Cua ron 0,90 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 0043660 2,17 Cua ron 2,17 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367833 2,17 Cua ron 2,17 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367890 2,17 Cua ron 2,17 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367891 2,17 Cua ron 2,17 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043664 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043680 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043688 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - ORANGE 0043681 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - ORANGE 0043699 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043644 2,28 Cua ron 2,28 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043661 2,28 Cua ron 2,28 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043678 2,28 Cua ron 2,28 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043650 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043676 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043677 2,24 Cua ron 2,24 Cua ron
AUSTRIA PERSONAL 0043710 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PERSONAL 0043720 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PERSONAL 0043730 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PERSONAL 0043740 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PERSONAL 0043780 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 004390 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 004391 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 004392 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 004393 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 0043711 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 0043810 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 0043820 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA PREMIUM 0043821 9,78 Cua ron 9,78 Cua ron
AUSTRIA VIENNA 00431 0,80 Cua ron 0,80 Cua ron
Azerbaijan
Người vận hành Prefix giờ cao điểm ngòai giờ cao điểm
AZERBAIJAN 00994 4,96 Cua ron 4,96 Cua ron
AZERBAIJAN BAKU 0099412 4,93 Cua ron 4,93 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099440 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099444 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099450 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099451 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099455 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099460 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron
AZERBAIJAN MOBILE 0099470 8,75 Cua ron 8,75 Cua ron